Algemene voorwaarden

Direct offerte

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DJ voor feest en een opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DJ voor feest, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.3. Doorhalingen en/of wijzingen in de overeenkomst maken deze ongeldig.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. DJ voor feest en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
1.6. Alle gegevens, zoals vermeld op de overeenkomst, worden door de opdrachtgever nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan DJ voor feest die zorg zal dragen voor een correcte verwerking hiervan.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2.2.Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is DJ voor feest daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht DJ voor feest niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DJ voor feest het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DJ voor feest aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DJ voor feest worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DJ voor feest zijn verstrekt, heeft DJ voor feest het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.3. DJ voor feest is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DJ voor feest is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DJ voor feest kenbaar behoorde te zijn.
3.4. Opdrachtgever vrijwaart DJ voor feest voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4. Meerwerk

4.1. In geval van meerwerk zal dit volgens de gebruikelijke tarieven van DJ voor feest aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.2. DJ voor feest behoudt zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid aan de opdrachtgever door te berekenen.
4.3. DJ voor feest behoudt zich het recht een redelijke vergoeding te vragen aan een (extra ingehuurde) act, die zou willen “inprikken” in de geluidsinstallatie, zonder dat daarover vooraf met de opdrachtgever overleg is geweest.
4.4. Mochten DJ voor feest en de (extra ingehuurde) act hierover niet tot overeenstemming komen dan behoudt DJ voor feest zich het recht om medewerking tot “inprikken” te weigeren.

Artikel 5. Faciliteiten

5.1. Indien door of door DJ voor feest ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.2. Opdrachtgever dient te zorgen voor een podium/verhoging, indien dit van tevoren aan opdrachtgever bekend is gemaakt.
5.3. DJ voor feest heeft minimaal een werkplek nodig van 3 meter breed, 2 meter diep.
5.4. De opdrachtgever dient te zorgen voor een degelijke stroomvoorziening van minimaal 1 keer 16 ampère schoon/onbelast, binnen een straal van 15 meter vanaf de plaats waar DJ voor feest of partners opgezet moet worden.
5.5. De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.
5.6. Opdrachtgever maakt het mogelijk dat DJ voor feest minimaal anderhalf uur voor aanvangstijd onbelemmerd toegang heeft tot de locatie. Tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig te zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.
5.7. Direct na afloop van het optreden dient de crew in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen. Eventuele wachttijd wordt doorberekend (prijs op aanvraag), en moet contant in kleine coupures tijdens het feest worden afgerekend.
5.8. Voor openlucht optredens geldt dat zij dienen plaats te vinden in een degelijke afgeschermde, water en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten achterzijde. Dit ter voorkoming van schade aan apparatuur en/of andere bezittingen van DJ voor feest door weersomstandigheden.

Artikel 6. Laden & Lossen

6.1. De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad en losplaats op maximaal 50 meter van de plaats van het optreden. Indien de laad en losplaats verder dan 50 meter van de plaats van het optreden verwijderd is, en dit niet van te voren overlegd is, zal dit in rekening worden gebracht en moet contant in kleine coupures tijdens het feest worden afgerekend.
6.2. Indien de laad en losplaats zich niet in de directe omgeving van het podium bevindt en/of er vanaf de laad en losplaats tot de plaats van het optreden gebruik gemaakt dient te worden van liften, trappen e.d. of wanneer andere obstakels de directe toegang tot de plaats van het optreden (zouden kunnen) verhinderen dient de opdrachtgever dit vóór het ondertekenen van de overeenkomst, door te geven aan DJ voor feest.
6.3. Indien de laad en losplaats en/of de plaats van het optreden op de locatie alleen via trappen (met meer dan drie treden) te bereiken is en dit niet van tevoren overlegd is, zal dit meerwerk in rekening worden gebracht en moet contant in kleine coupures tijdens het feest worden afgerekend.
6.4. Indien er een parkeerontheffing benodigd is, zal opdrachtgever die verzorgen. DJ voor Feest kan na het laden/lossen de auto, bus of vrachtauto met (eventuele) aanhanger parkeren binnen een straal van 100 meter van de laad/losplaats, tenzij anders is afgesproken. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en moeten contant in kleine coupures tijdens het feest worden afgerekend.

Artikel 7. Betaling

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (mits anders overeengekomen), op een door DJ voor feest aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
7.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van DJ voor feest op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.4. DJ voor feest heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. DJ voor feest kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. DJ voor feest kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 8. Annulering

8.1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert dient de opdrachtgever de navolgende vergoeding aan DJ voor feest te voldoen:
a. Binnen 21 dagen voor de show 25% van het overeengekomen totaalbedrag.
b. Binnen 14 dagen voor de show 50% van het overeengekomen totaalbedrag.
c. Binnen 7 dagen voor de show 75% van het overeengekomen totaalbedrag.
d. Binnen 48 uur voor de show 100% van het overeengekomen totaalbedrag.
Een rekening volgt nadat men bekend heeft gemaakt te willen annuleren.
8.2. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van DJ voor feest op volledige schadevergoeding bij annulering.

Artikel 9. Overmacht

9.1. Indien Dj voor Feest op weg naar het adres, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat men niet op de overeengekomen plaats en tijd van het optreden zal kunnen zijn, valt dit onder overmacht en zal Dj voor Feest zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever en deze in kennis stellen.
9.2. In het geval dat Dj voor Feest als gevolg overmacht zoals ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren zal Dj voor Feest ervan zo spoedig mogelijk de opdrachtgever in kennis stellen.
9.3 Als er door de overheid beperkingen worden opgedragen zoals bij een pandemie en dergelijke waarbij het niet is toegestaan om een optreden te mogen uitoefenen zal Dj voor Feest zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever en deze in kennis stellen. De opdrachtgever kan dan de boeking kosteloos annuleren of verplaatsen naar een andere datum.
9.4. In geval van overmacht kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vergoeding van enig ontstane schade waaronder doch niet uitsluitend inkomstenderving.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Indien  Dj voor Feest aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2. Indien Dj voor Feest aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Dj voor Feest in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
10.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van  Dj voor Feest aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Dj voor Feest toegerekend kunnen worden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.4. Dj voor Feest is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.5. Dj voor Feest is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht.
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever; zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
10.6 Dj voor feest is aansprakelijk voor eigen personeel die onder de vlag van Dj voor Feest aan het werk is, voor het niet naleven van maatregelen die door de overheid verplicht zijn gesteld en waarbij een boete uit voort kan vloeien.

Artikel 11. Aansprakelijkheid opdrachtgever

11.1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur, ontstaan door (voor, tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden) opgetreden storingen in de aangeboden stroomvoorziening.
11.2. Bij onheil als brand en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waar beschadiging van apparatuur en/of andere bezittingen van  Dj voor Feest dreigt, is Dj voor Feest gerechtigd het optreden te staken, hetgeen de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium of enige andere vorm van aansprakelijkheid.
11.3. Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of beëindigd om welke reden dan ook zoals het niet naleven van de door de overheid gestelde verplichtingen, het ontbreken van de vereiste vergunningen of klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium of enige andere vorm van aansprakelijkheid.
11.4. Bij het geproduceerde geluidsniveau zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de opdrachtgever. In geval van geluidsoverlast of hieruit voortkomende problemen, ligt de aansprakelijkheid volledig bij de opdrachtgever.
11.5 De opdrachtgever is aansprakelijk voor het niet naleven van de door overheid genomen maatregelen waaruit een boete opgelegd kan worden
hierbij benoemd:
a. Alle gasten/ publiek die door opdrachtgever zijn uitgenodigd en/ of toelating tot locatie verkregen hebben.
b. Alle artiesten, acts en-/ of personeel exclusief personeel Dj voor Feest die door opdrachtgever zijn ingehuurd.

Artikel 12. Overig

12.1. Opdrachtgever verleent toestemming aan Dj voor Feest voor het maken van reclame tijdens de show.
12.2. Opdrachtgever verleent toestemming voor het maken van foto’s en filmopnames van het feest en het plaatsen hiervan op de website van Dj voor Feest.
12.3. Dj voor Feest crew heeft recht op een onbeperkt aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid en deze zijn voor rekening van de opdrachtgever.
12.4. De door het Bureau Muziek en Auteursrechten (BUMA) en dergelijke instanties eventueel te heffen kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart  Dj voor Feest van deze kosten.
12.5. Indien opdrachtgever aan Dj voor Feest  informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13. Geschillen & Toepasselijk recht

13.1. De rechter in de vestigingsplaats van Dj voor Feest is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Dj voor Feest het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
13.3. Op elke overeenkomst tussen Dj voor Feest en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.